- 12%
11.160.000  9.800.000 
- 10%
15.600.000  13.990.000 
- 8%
65.000.000  59.990.000 

Động thạch anh, hốc thạch anh tự nhiên nguyên khối